Cine suntem noi?

Dacă te aştepţi să găseşti aici numele unei anumite organizaţii sau al unui grup, va trebui să te dezamăgim. Nu putem să facem referire nici la un nume şi nici la o structură instituţională, căci în mod conştient nu dorim să formăm nicio organizaţie.

Suntem creştini care vrem să urmăm exemplul primilor creştini și să realizăm în viaţa noastră ceea ce citim din Biblie. Nu aparţinem de nicio denominaţiune sau organizaţie. Suntem împreună pentru că fiecare dintre noi vrea să Îl urmeze pe Isus,  Domnul şi Dumnezeul nostru şi nu pentru că suntem obligaţi la aceasta prin statute sau articole.

Drept răspuns, Toma I‑a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!“ (Ioan 20:28)

Considerăm Biblia a fi singura bază a doctrinei creştine. De aceea ne întâlnim în fiecare zi pentru a ne gândi împreună la cuvântul lui Dumnezeu. Făcând aceasta, vrem să luăm în mod serios Biblia ca autoritate pentru credinţă şi viaţă. Dar vrem, de asemenea, să o înţelegem în contextul său istoric şi literar, folosindu-ne toată mintea noastră pentru a o înţelege din ce în ce mai bine. Vrem să evităm atât erorile fundamentaliste cât şi cele liberale cu privire la Biblie.

Mărturisim credinţa aşa cum este exprimată în crezurile din primele secole, în special Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului şi al pământului.
Şi în Isus Christos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s‑a zămislit de la Duhul Sfânt, s‑a născut din Maria fecioara; a pătimit sub Pontiu Pilat, a fost răstignit, a murit şi a fost îngropat, s‑a coborât în locuinţa morţilor. A treia zi a înviat din morţi, s‑a înălţat la ceruri şi şade de‑a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vină să judece viii şi morţii.
Cred în Duhul Sfânt, sfânta Biserică universală, împărtăşirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin!
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S‑a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s‑au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S‑a coborât din ceruri şi S‑a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria fecioara şi s‑a făcut om. Şi a fost răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat şi a pătimit şi a fost îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S‑a înălţat la ceruri şi şade de‑a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va veni cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi în Duhul Sfânt, Domnul, de viaţă dătătorul, Care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Şi într-una, sfânta, soborniceasca [universala] și apostoleasca Biserică. Mărturisesc un Botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin! (Formulat la conciliul din Nicea în 325 şi modificat la conciliul din Constantinopol în 381)
şi Înainte de toate, cine vrea să fie mântuit este necesar să ţină credinţa creştină universală. Credinţă, care dacă nu este ţinută întreagă şi neştirbită, omul piere neîndoielnic pe veşnicie.
Iar credinţa creştină universală este aceasta, că noi ne închinăm unui (singur) Dumnezeu în Trinitate, iar Trinităţii în unitate; fără a confunda Persoanele și fără a diviza făptura (Dumnezeirii). Căci există o singură Persoană a Tatălui, o alta a Fiului, şi o alta a Duhului Sfânt. Însă Dumnezeirea Tatălui, a Fiului si a Duhului Sfânt este întru totul una: egală în glorie, co-eternă în mărire. La fel cum este Tatăl, este şi Fiul, şi la fel este şi Duhul Sfânt. Tatăl necreat, Fiul necreat, şi Duhul Sfânt necreat. Tatăl infinit, Fiul infinit, si Duhul Sfânt infinit. Tatăl etern, Fiul etern, şi Duhul Sfânt etern.  Şi totuşi Ei nu sunt trei Eterni, ci un singur Etern. La fel cum nu sunt trei Infiniţi, nici trei Necreaţi, ci unul singur Necreat, şi unul singur Infinit. În acelaşi fel, Tatăl este atotputernic, Fiul este atotputernic, şi Duhul Sfânt, atotputernic. Totuși, nu sunt trei Atotputernici, ci Unul Singur. Cum Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, şi Duhul Sfânt este Dumnezeu. Şi totuşi nu sunt trei Dumnezei, ci Un Singur Dumnezeu. Cum Tatăl este Domn, Fiul este Domn şi Duhul Sfânt este Domn. Şi totuși nu sunt trei Domni, ci Un Singur Domn. Căci astfel suntem obligaţi de către adevărul creştin să recunoaştem fiecare Persoană ca fiind ea însăşi Dumnezeu şi Domn. Astfel ne este interzis de către credinţa creştină universală să spunem că există trei dumnezei, sau trei domni.
Tatăl nu este făcut din nimic: nici creat, nici născut. Fiul este doar al Tatălui: nu este nici făcut (conceput), nici creat, ci născut. Duhul Sfânt este al Tatălui şi al Fiului: nu este nici făcut, nici creat, nici născut, ci purcede. Astfel, există un singur Tată, nu trei taţi; un Fiu, nu trei fii, un Duh Sfânt, nu trei duhuri sfinte.
În această Trinitate nicio Persoană nu este înaintea celeilalte, sau după cealaltă; niciuna nu este mai mare sau mai mică decât cealaltă. Ci toate trei Persoanele sunt împreună co-eterne şi co-egale.
Astfel că în toate lucrurile, cum este spus mai înainte, să se aducă închinare Unităţii în treime şi Treimii în unitate.
Astfel trebuie să creadă despre Trinitate cel ce vrea sa fie mântuit.
Pe deasupra, este necesar ca pentru mântuirea veşnică omul să creadă de asemenea cu statornicie în întruparea Domnului nostru Isus Christos. Căci dreapta credinţă este că noi credem şi mărturisim că Domnul nostru Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu şi om. Dumnezeu de natura Tatălui, născut înainte de întemeierea lumii, şi om după natura mamei Lui, născut în lume. Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit, cu suflet raţional şi carne omenească.  Egal cu Tatăl, privitor la Dumnezeirea Lui şi inferior Tatălui, în ceea ce priveşte umanitatea Lui. Care deşi este Dumnezeu şi om, totuşi nu sunt doi, ci un Christos. Unul, nu prin convertirea Dumnezeirii în trup, ci prin luarea (asumarea) omenescului în Dumnezeire. Unul, pe de‑a întregul, nu prin amestecarea naturii, ci prin unitatea Persoanei. Căci aşa cum sufletul raţional şi carnea omenească alcătuiesc un singur om, tot aşa Dumnezeu şi omul sunt una în Christos.
Care a suferit pentru mântuirea noastră, a coborât în locuinţa morţilor şi a înviat a treia zi din morţi. El s‑a înălţat la cer, s‑a aşezat la dreapta Tatălui, de unde va veni pentru a judeca viii şi morţii. La a cărui venire toţi oamenii vor învia în trupurile lor şi vor da socoteală pentru faptele lor. Cei ce au făcut binele, vor intra în viaţa veşnică, iar cei ce au făcut răul, vor merge în focul veşnic.
Aceasta este credinţa creştină universală în care dacă un om nu crede cu statornicie şi neclintire, nu poate fi mântuit.

Pentru noi credinţa este o realitate care împlineşte toate domeniile vieţii noastre şi nu înseamnă cultivarea unor obiceiuri tradiţionale.

Comunitatea noastră este mică în număr şi este formată din oameni care provin din diferite medii religioase şi sociale, având meserii diferite. Vrem doar să fim creştini, fraţi şi surori care se închină lui Dumnezeu, singurul nostru Tată şi lui Isus, Domnul nostru.

Respingem structurile ierarhice deoarece acestea sunt în mod evident în contradicţie cu cuvântul lui Dumnezeu şi cu dragostea frăţească. Suntem convinşi că unitatea, pe care Dumnezeu o dorea realitate între creştini, nu poate fi asigurată printr‑o structură a autorităţii omeneşti care să deţină controlul, ci este numai rezultatul ascultării fiecărui ucenic în parte de Sfânta Scriptură. Suntem în unitate deoarece fiecare din noi se leapădă de sine şi vrea să urmeze ceea ce Dumnezeu a revelat în Biblie şi a făcut cunoscut tuturor.

În prezent cunoaştem creştini din câteva oraşe, dar dorim să cunoaştem şi pe fraţii şi surorile noastre care locuiesc în alte locuri. Credem că este păcat și lipsă de dragoste ca frații să locuiască în apropiere unul de altul, fără să aibă dorința de a se cunoaște și de a‑și împărtăși viața. În 1 Ioan 3: 14–16 apostolul a scris:

Ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că am iubit pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte….Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El şi‑a dat viaţa pentru noi; si noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.

PS: Pentru a evita orice neînţelegere spunem clar că nu avem nimic în comun cu aşa numita Biserică Internaţională a Lui Christos care, de asemenea, susţine că este o comunitate fără vreun nume special. În realitate, totuşi ei au o ierarhie strictă. Pentru ei salvarea nu depinde de urmarea lui Christos, ci de un botez formal în cadrul organizaţiei lor. În fond ei urmează plăcerile acestei lumi.

De asemenea,  nu credem în vreun „profet“ sau „mesia“ din zilele de astăzi ca William  M. Branham, Joseph Smith, Sun Myung Moon. Isus ne‑a adus revelaţia finală şi directă al cărei sfârşit este El.

Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v‑am numit prieteni, pentru că v‑am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. (Ioan 15:15)

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne‑a vorbit prin Fiul, pe care L‑a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte. (Evrei 1:1–3)

Mesajul lui Isus este complet şi nu poate fi completat de niciunul din aşa pretinşii „profeţi“.

Şi, în niciun caz, nu avem vreo legătură cu Societatea Turnul de Veghe a Martorilor lui Iehova şi nici cu ideologia sexuală a aşa numiţilor Copii ai Lui Dumnezeu / Familia dragostei.

Scroll to top ↑