Crezuri

 

CREZUL APOSTOLIC 

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului şi al pământului.

Şi în Isus Christos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s‑a zămislit de la Duhul Sfânt, s‑a născut din Maria fecioara; a pătimit sub Pontiu Pilat, a fost răstignit, a murit şi a fost îngropat, s‑a coborât în locuinţa morţilor. A treia zi a înviat din morţi, s‑a înălţat la ceruri şi şade de‑a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vină să judece viii şi morţii.

Cred în Duhul Sfânt, sfânta Biserică universală, împărtăşirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin!

CREZUL NICENO – CONSTANTINOPOLITAN

(Formulat la conciliul din Nicea în 325 şi modificat la conciliul din Constantinopol în 381)

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Şi într-unul Domn Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S‑a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s‑au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S‑a coborât din ceruri şi S‑a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria fecioara şi s‑a făcut om. Şi a fost răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat şi a pătimit şi a fost îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S‑a înalţat la ceruri şi şade de‑a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va veni cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi în Duhul Sfânt, Domnul, de viaţă dătătorul, Care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Şi într-una, sfânta, soborniceasca [universala] si apostoleasca Biserică. Mărturisesc un Botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin!

CREZUL ATANASIAN

(de la începutul secolului al V‑lea – scris împotriva ereziilor lui Arie)

Înainte de toate, cine vrea să fie mântuit este necesar să ţină credinţa creştină universală. Credinţă, care dacă nu este ţinută întreagă şi neştirbită, omul piere neîndoielnic pe veşnicie.

Iar credinţa creştină universală este aceasta, că noi ne închinăm unui (singur) Dumnezeu în Trinitate, iar Trinităţii în unitate; fără a confunda Persoanele si fără a diviza făptura (Dumnezeirii). Căci există o singură Persoană a Tatălui, o alta a Fiului, şi o alta a Duhului Sfânt. Însă Dumnezeirea Tatălui, a Fiului si a Duhului Sfânt este întru totul una: egală în glorie, co-eternă în mărire. La fel cum este Tatăl, este şi Fiul, şi la fel este şi Duhul Sfânt. Tatăl necreat, Fiul necreat, şi Duhul Sfânt necreat. Tatăl infinit, Fiul infinit, si Duhul Sfânt infinit. Tatăl etern, Fiul etern, şi Duhul Sfânt etern.  Şi totuşi Ei nu sunt trei Eterni, ci un singur Etern. La fel cum nu sunt trei Infiniţi, nici trei Necreaţi, ci unul singur Necreat, şi unul singur Infinit. În acelaşi fel, Tatăl este atotputernic, Fiul este atotputernic, şi Duhul Sfânt, atotputernic. Totusi, nu sunt trei Atotputernici, ci Unul Singur. Cum Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, şi Duhul Sfânt este Dumnezeu. Şi totuşi nu sunt trei Dumnezei, ci Un Singur Dumnezeu. Cum Tatăl este Domn, Fiul este Domn şi Duhul Sfânt este Domn. Şi totusi nu sunt trei Domni, ci Un Singur Domn. Căci astfel suntem obligaţi de către adevărul creştin să recunoaştem fiecare Persoană ca fiind ea însăşi Dumnezeu şi Domn. Astfel ne este interzis de către credinţa creştină universală să spunem că există trei dumnezei, sau trei domni.

Tatăl nu este făcut din nimic: nici creat, nici născut. Fiul este doar al Tatălui: nu este nici făcut (conceput), nici creat, ci născut. Duhul Sfânt este al Tatălui şi al Fiului: nu este nici făcut, nici creat, nici născut, ci purcede. Astfel, există un singur Tată, nu trei taţi; un Fiu, nu trei fii, un Duh Sfânt, nu trei duhuri sfinte.

In această Trinitate nicio Persoană nu este înaintea celeilalte, sau după cealaltă; niciuna nu este mai mare sau mai mică decât cealaltă. Ci toate trei Persoanele sunt împreună co-eterne şi co-egale.

Astfel că în toate lucrurile, cum este spus mai înainte, să se aducă închinare Unităţii în treime şi Treimii în unitate.

Astfel trebuie să creadă despre Trinitate cel ce vrea sa fie mântuit.

Pe deasupra, este necesar ca pentru mântuirea veşnică omul să creadă de asemenea cu statornicie în întruparea Domnului nostru Isus Christos. Căci dreapta credinţă este că noi credem şi mărturisim că Domnul nostru Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu şi om. Dumnezeu de natura Tatălui, născut înainte de întemeierea lumii, şi om după natura mamei Lui, născut in lume. Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit, cu suflet raţional şi carne omenească.  Egal cu Tatăl, privitor la Dumnezeirea Lui şi inferior Tatălui, in ceea ce priveşte umanitatea Lui. Care deşi este Dumnezeu şi om, totuşi nu sunt doi, ci un Christos. Unul, nu prin convertirea Dumnezeirii în trup, ci prin luarea (asumarea) omenescului în Dumnezeire. Unul, pe de‑a întregul, nu prin amestecarea naturii, ci prin unitatea Persoanei. Căci aşa cum sufletul raţional şi carnea omenească alcătuiesc un singur om, tot aşa Dumnezeu şi omul sunt una în Christos.

Care a suferit pentru mântuirea noastră, a coborât în locuinţa morţilor şi a înviat a treia zi din morţi. El s‑a înălţat la cer, s‑a aşezat la dreapta Tatălui, de unde va veni pentru a judeca viii şi morţii. La a cărui venire toţi oamenii vor învia în trupurile lor şi vor da socoteală pentru faptele lor. Cei ce au făcut binele, vor intra în viaţa veşnică, iar cei ce au făcut răul, vor merge în focul veşnic.

Aceasta este credinţa creştină universală în care dacă un om nu crede cu statornicie şi neclintire, nu poate fi mântuit.

Scroll to top ↑